Bates Family Southern Speak – Cattywompus

What does cattywompus mean? The Bates family members offer their take on this weird word.